Poznáte to: diktátov na vybrané slová nie je nikdy dosť. Práve mäkké a tvrdé i/y robia našim školákom najviac problémov. Keďže sa však podľa našich jazykovedcov tvrdé y rušiť nebude, nepomôže nič iné, len pravidelný tréning. Tu je niekoľko diktátov:

Diktát č. 1 – doplňte mäkké a tvrdé i/y:

P_lka na železo sa zlomila. Koč zv_ril prach na ceste. Zav_janie vlkov sa oz_valo dol_nou. Vodiči nemajú z_mu rad_, pretože sa môže šm_kať aj na asfaltov_ch cestách. S chuťou zahr_zol do čerstvého taveného s_ra. Na slovo striga nemohol vymyslieť rým. Z bútľavého stromu vyletel veľký v_r. Str_ko si pochutnával na škor_cových a ríbezľov_ch koláčoch. Hovädzí dob_tok sa voľne pásol na lúke. M_lá hlásateľka poz_vala všetk_ deti pozrieť si rozprávku. Deravú strechu opravovali dvaja pokr_vači. Z veľkého kotla s_čala para. Br_ndzové halušky sú naš_m národným jedlom. Po b_tke obidvaja nezbedn_ci kr_vali. Ťažko si vydob_li slobodu. V Taliansku navštívila aj hlavné mesto R_m.

Správne odpovede:

Pílka na železo sa zlomila. Koč zvíril prach na ceste. Zavýjanie vlkov sa ozývalo dolinou. Vodiči nemajú zimu radi, pretože sa môže šmýkať aj na asfaltových cestách.

S chuťou zahryzol do čerstvého taveného syra. Na slovo striga nemohol vymyslieť rým. Z bútľavého stromu vyletel veľký výr. Strýko si pochutnával na škoricových a ríbezľových koláčoch.

Hovädzí dobytok sa voľne pásol na lúke. Milá hlásateľka pozývala všetky deti pozrieť si rozprávku. Deravú strechu opravovali dvaja pokrývači. Z veľkého kotla syčala para. Bryndzové halušky sú naším národným jedlom. Po bitke obidvaja nezbedníci krívali. Ťažko si vydobyli slobodu. V Taliansku navštívila aj hlavné mesto Rím.

Ďalšie diktáty na vybrané slová, ktoré môžete dať deťom online urobiť:

Diktát č. 1 na vybrané slová

Diktát č. 2 na vybrané slová

Diktát č. 3 na vybrané slová

Diktát č. 4 na predložky

Money and Credit cards Policy

prerodicov.sk supports and endorses monetary policy to know your client. We accept credit cards, but first read the review on the site https://ccreviews.to. Fake IDs are not allowed and can only be bought on idgod. prerodicov.sk team.